Szukaj
Infolinia email
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

 • 1 Postanowienia Ogólne

 

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego

pod adresem www.crystalforest.pl,

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.crystalforest.pl (zwany dalej: Sklep internetowy Crystal Forest Jewelry), jest prowadzony przez  Kocia Ciocia Monika Kwiatkowska,

NIP: 6090069440, REGON: 369632040. (zwaną dalej „Crystal Forest Jewelry”).

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: Kocia Ciocia Monika Kwiatkowska ul. Dworska 12a/29 41-219 Sosnowiec;

2) adres poczty elektronicznej: panikociaciocia@gmail.com.

 

1.4. Regulamin sklepu internetowego Crystal Forest Jewelry umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.crystalforest.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie,

odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed

zawarciem umowy.

 

 • 2 Definicje

Pojęcia, ktorymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,

że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności

z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną

niebędącą osobą prawną, ktorej ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności

prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca – KOCIA CIOCIA Monika Kwiatkowska ul. Dworska 12a/29 41-219 Sosnowiec,

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.crystalforest.pl

przez  Monika Kwiatkowska

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem

umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu

art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub

planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz

Przedsiębiorcę,

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę

sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub

Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U.2020.287).

 

 • 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają

podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej

są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Crystal Forest Jewelry, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu

Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one

dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Crystal Forest Jewelry kodów rabatowych

upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody

rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Crystal Forest Jewelry konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Crystal Forest Jewelry konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron

internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie

formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek

internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla

systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która

dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest

przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również

urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego Crystal Forest Jewelry posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

 

 • 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym Crystal Forest Jewelry można dokonywać poprzez

wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych

osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu  komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie

informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się

poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na

adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do

realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie

niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji

na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Crystal Forest Jewelry jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 

 • 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie Crystal Forest Jewelry istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

 

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

 

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer

rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania

wpłaty na rachunku bankowym sklepu Crystal Forest Jewelry zamówienie jest przekazywane do

realizacji.

 

5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych

sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

 • 6 Dostawa

6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych Crystal Forest Jewelry wynosi  do 7 dni roboczych. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

 

- Kurier DPD

- Poczta Polska

- InPost Paczkomaty

 

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym

fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na

stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.6. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory

towar staje się własnością Klienta.

 

 • 7 Odstąpienie do umowy

7.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który

zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od

zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania

przyczyny.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym,

Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o

odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać

wysłane pocztą na adres: Kocia Ciocia Monika Kwiatkowska ul. Dworska 12a/29 41-219 Sosnowiec; może to także zrobić

drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy

przesłanego na adres mailowy sprzedawcy panikociaciocia@gmail.com. Do zachowania terminu

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu

złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego

Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji

dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji

elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

7.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,

oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego

formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w

rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę

na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy

dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach

konsumenta, ponosi Sprzedawca.

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego

uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2

ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty

zwrotu towaru.

7.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania

zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której

odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy,

rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego

upoważnioną.

7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające

poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia

przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w

tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez

Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9

Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób

zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego

dodatkowych kosztów.

7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do

umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,

7.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta

potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został

zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od

daty wydania mu towaru.

 

 • 8 Reklamacje

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności

Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz

poniższymi postanowieniami Regulaminu.

8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub

w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać

informacje o tym fakcie listownie na adres Kocia Ciocia Monika Kwiatkowska ul. Dworska 12a/29 41-219 Sosnowiec lub poprzez e-mail na adres panikociaciocia@gmail.com. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta

towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę

wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową

zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych.

Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca

uznał reklamację za uzasadnioną.

8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego

Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące

przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).

8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

 • 9 Zasady publikowania opinii

9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim

miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim

z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.

9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej

odpowiedzialności za ich treść.

9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów

prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi

umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym Crystal Forest Jewelry.

9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy

opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia

narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe,

narusza prawa autorskie itd.

 

 • 10 Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu

internetowego Crystal Forest Jewelry, dostępnego na stronie www. Crystal Forest Jewelry.pl.

 

 • 11 Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian

w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w

odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane

wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on

prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ABC zobowiązany

jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą

odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://crystalforest.pl/regulamin.

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA  ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

 

Adresat:

KOCIA CIOCIA Monika Kwiatkowska ul. Dworska 12a/29 41-219 Sosnowiec

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*).

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

 

Adres konsumenta (-ów)

 

Podpis konsumenta (-ów)

 

 [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

 

Data

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl